028 6281 6436 info@tiendatme.com

TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN DI ĐỘNG KHU VỰC 4

slideshow

Nhà thầu Liên doanh với LiCOGi tham gia dự án
Hệ thống : Điện, Điện nhẹ & Cấp thoát nước
Tổng giá trị : 17.000.000.000 đ
Tiến độ hoàn thành : 15/9/2017

backtop